โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

เบน เบนจามิน กรีนเวลล์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.16

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6