โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

โมนิ สุพิชญา อัมพรจิตร

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.73

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4