โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ฝ้าย ชุติมา ภมร

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.93

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล