โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

เบลโลล่า กนิษฐา ศรีลุปะบาต

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.98

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล