โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

คิงส์ ภูมิพัฒน์ ไชยพันธุ์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน โรงเรียนอบจ.สุราษฎร์ (ดอนสักผดุงวิทย์)

เกรดเฉลี่ย 3.04

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล