โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

เพิร์ล ชญาภรณ์ ทรัพย์เจริญ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ตราด

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 14 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล