โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

แพม แพรพิไล แซ่ตั้ง

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด บึงกาฬ

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.79

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3