โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ตี๋ วันพิชิต นิมิตภาคภูมิ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.86

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6