โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

เม่ลี่ ธัญญาพร เส็งนา

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครปฐม

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล