โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

โรส นริศรา แซ่ฮิว

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.06

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล