โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

โอชิ รัตนเวโรจน์ ยศบุญ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ร้อยเอ็ด

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6