โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

จีโน๊ต อภิรักษ์ คลังอาจ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.82

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล