โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ลีจุน ศิริชัย คนเพียร

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ระยอง

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 13 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล