โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

อาร์ม ชนพัฒน์ เหลือนับ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระแก้ว

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6