โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ภู อติวิชญ์ สำราญ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.70

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล