โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

จุ๊บจิ๊บ สุชาดา ผลิพัฒน์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด กระบี่

โรงเรียน โรงเรียนเมืองกระบี่

เกรดเฉลี่ย 3.25

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล