โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

แฟรงค์ ธีรภัทร อินทอง

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สุรินทร์

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 2.87

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล