โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ปุญ ปุญชรัสมิ์ บัลลพ์วานิช

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ราชบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.14

อายุ 14 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล