โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

ออม ศศิกานต์ ดีประเสิร์ฐ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล