โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

แอล กัญญาณัฐ เสือสงวนศักดิ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.40

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล