โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

องุ่น มลวิพา ศิลป์พรมอาจ

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด อุตรดิตถ์

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.96

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล