โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

อัพ นัฐภูมิ ไววาทย์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เชียงราย

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.63

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6