โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

โฟน ธนภัทร สายมัน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.50

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4