โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

หยก ทักษพร อรัญญะ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เกรดเฉลี่ย 3.60

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล