โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 12

IDOL รุ่นที่ 12

เบต้า รติมา แถมเปลี่ยน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.07

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1