โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

อาทิตย์ จักริน รุ่งภักดีสวัสดิ์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ยะลา

โรงเรียน โรงเรียนสตรียะลา

เกรดเฉลี่ย 3.42

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล