โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

เกรท ชิณวัฒน์ ประทุมพันธ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครราชสีมา

โรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 2.78

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล