โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

นุช นุชวรา ถนอมรูป

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ปทุมธานี

โรงเรียน โรงเรียนปทุมวิไล

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล