โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

นาตาลี นาตาลี ซูไฟดา

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล