โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

โอห์ม อนุพสรณ์ สังข์สูงเนิน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด นครสวรรค์

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

เกรดเฉลี่ย 3.04

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล