โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ไทม์ สกุลชัย น้อยเมือง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล