โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

โฟน นันทนัช สุทธิกุล

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล