โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

นิ้ง ชลิตา ทวียนต์เนรมิต

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด แพร่

โรงเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เกรดเฉลี่ย 3.48

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล