โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

จักจั่น ศิรภัสสร สามงามมี

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด กำแพงเพชร

โรงเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.24

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล