โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ใบเตย กรกนก สมวัน

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.60

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล