โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ปาล์ม พิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เกรดเฉลี่ย 3.79

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล