โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

นัด ณัฐ สรรพชัย

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5