โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ชมพู่ วีระภา บัวสาย

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

เกรดเฉลี่ย 3.10

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3