โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

น้ำฝน วรรณธนี พรมทัน

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน โรงเรียนเทพนิมิตรศึกษา

เกรดเฉลี่ย 2.85

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล