โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

น้ำผึ้ง ธนัญญา รักแก้ว

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด กระบี่

โรงเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เกรดเฉลี่ย 2.95

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล