โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

โอ ชานนท์ นนทะศิริ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุดรธานี

โรงเรียน ม.ราชภัฎอุดรธานี

เกรดเฉลี่ย 2.83

อายุ 21 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล