โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

แทน ธนิศทร์ ประจันทร์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด มุกดาหาร

โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

เกรดเฉลี่ย 3.23

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล