โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ซอฟท์ ภักดิภพ วงษาเนาว์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน โรงเรียนท่าบ่อ

เกรดเฉลี่ย 2.91

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4