โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

แพ็กกี้ สุรสิทธิ ธีรศิลป์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อำนาจเจริญ

โรงเรียน โรงเรียนอำนาจเจิรญ

เกรดเฉลี่ย 3.01

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล