โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

วิว ปิณฑิรา พุทธรักษา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองคาย

โรงเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

เกรดเฉลี่ย 2.93

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1