โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

แก้มใหม่ ฐิติพร เผ่าวงษา

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

เกรดเฉลี่ย 3.15

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล