โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ฟิลม์ ปรเมนทร์ น้อยแสง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด อ่างทอง

โรงเรียน วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง

เกรดเฉลี่ย 3.00

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6