โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

อาร์ท ชากร พัดทอง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โรงเรียนบ้านบึง

เกรดเฉลี่ย 3.92

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6