โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

วิลเลี่ยม วิลเลี่ยมจอห์น สตีเวนสัน

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สระบุรี

โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.69

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล