โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

ออย ชนนิกานต์ ลักคนาศิริ

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรสงคราม

โรงเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร

เกรดเฉลี่ย 2.77

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5